Til forsiden
Intranet
- en paraplyorganisation for selvejende og
private institutioner for børn og unge
Printvenlig side

Børneringens vedtægter


Revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 24. august 2011

§1
Børneringen blev stiftet den 28. februar 1941 og er en sammenslutning af børne- og ungdomsinstitutioner.

Børneringens formål er:

1. at oprette og administrere institutioner for børn og unge i samarbejde med de lokale myndigheder.
2. at hjælpe institutionerne med budgetter og regnskaber og forhandling med kommunerne.
3. at tilbyde de tilsluttede institutioner råd og bistand.
4. at sikre fortsat udvikling på det administrative og pædagogiske område, gennem forskellige uddannelsestilbud til bestyrelser, ledere og personale.
5. at udvide rammerne for børn og unges aktiviteter og oplevelser i samarbejde med institutionerne - f.eks. ved drift af feriekolonier.
6. at yde støtte til børneinstitutioner tilknyttet Børneringen via økonomiske tilskud samt yde støtte til øvrige almenvelgørende formål.

Alle, der ønsker at støtte Børneringens arbejde, kan blive støttemedlem af Børneringen – både enkeltpersoner, institutioner, virksomheder, organisationer m.v. Som støttemedlem i Børneringen betaler man årligt et af repræsentantskabet fastsat kontingent, og modtager Børneringens månedlige nyhedsbreve, årsberetningen og invitation til årsmødet.

§2
Børneringens øverste myndighed er et repræsentantskab. Det består af bestyrelsesformanden og en leder fra hver af de tilsluttede institutioner.

Derudover består repræsentantskabet også af den siddende hovedbestyrelse.

Repræsentantskabet kan herudover vælge livsvarige æresmedlemmer, der har adgang til at deltage i repræsentantskabets møder uden stemmeret.

Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme.

Repræsentantskabet holder ordinært møde en gang årligt i april kvartal, men kan i øvrigt sammenkaldes til møde, såfremt Børneringens hovedbestyrelse eller 1/3 af repræsentantskabets medlemmer har ønske herom.

På repræsentantskabsmødet behandles formandens beretning, regnskab, budgetforslag og indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være fremsendt til Børneringens formand senest 2 uger før afholdelse af repræsentantskabsmødet.

Repræsentantskabet vælger desuden en hovedbestyrelse for Børneringen.

§3
Børneringens ledelse varetages af en af repræsentantskabet valgt hovedbestyrelse på 14 medlemmer.

Hovedbestyrelsen består af 4 ledere og 4 bestyrelsesformænd fra de tilsluttede institutioner samt 6 øvrige medlemmer, herunder formand og næstformand for Børneringen.

Hovedbestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 7 medlemmer afgår hvert år – 2 ledere, 2 bestyrelsesformænd og 3 øvrige medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Desuden vælges også 1 suppleant for lederne, 1 suppleant for bestyrelsesformændene og 2 suppleanter for de øvrige medlemmer. Suppleanterne deltager i hovedbestyrelsens møder uden stemmeret. Alle suppleanter er på valg hvert år.

Indstilling af kandidater kan foretages af institutionerne og hovedbestyrelsen.

På det årlige repræsentantskabsmøde vælger lederne lederrepræsentanter og bestyrelsesformændene vælger bestyrelsesrepræsentanter. De øvrige medlemmer vælges af den siddende hovedbestyrelse.

Der kan stemmes pr. skriftlig fuldmagt.

Hovedbestyrelsens beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på 4 medlemmer bestående af formanden, næstformanden, samt 2 medlemmer udpeget af hovedbestyrelsen, blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

Hovedbestyrelsen godkender Børneringens repræsentanter i institutionernes bestyrelser.

§4
Hovedbestyrelsen har over for repræsentantskabet det fulde ansvar for organisationens daglige drift.

Hovedbestyrelsen afholder ordinært 4 møder årligt. Ud over disse møder kan der indkaldes til møder, såfremt formanden eller 1/3 af de øvrige medlemmer finder det påkrævet.

Forretningsudvalget afholder møder efter behov.

Hovedbestyrelsen aflægger ved det ordinære repræsentantskabsmøde beretning om arbejdet og forelægger det reviderede årsregnskab til drøftelse.

Repræsentantskabet træffer beslutning om regnskabets godkendelse. Årsberetningen og regnskab offentliggøres af hovedbestyrelsen, men det må ikke ske, før forelæggelse for repræsentantskabet har fundet sted. Regnskabet underskrives af hovedbestyrelsens medlemmer.

Hovedbestyrelsen kan antage lønnet assistance til varetagelse af Børneringens daglige drift. Såfremt der antages en forretningsfører, fastsættes dennes aflønning og øvrige ansættelsesvilkår af hovedbestyrelsen.

Forretningsføreren, der ikke kan være medlem af hovedbestyrelsen, deltager i hovedbestyrelsens møder, men uden stemmeret.

§5
For de af hovedbestyrelsen og repræsentantskabet stiftede forpligtelser hæfter alene organisationens egen formue.

Børneringen forpligtes over for tredjemand ved underskrift af formanden eller næstformanden samt to bestyrelsesmedlemmer.

Hovedbestyrelsen kan meddele forretningsføreren bemyndigelse til at indgå på sådanne forpligtelser, som ikke går ud over, hvad den daglige drift kræver. For de enkelte institutioners gæld hæfter alene vedkommende institutions egen formue.

§6
Ændringer i denne vedtægt eller beslutning om opløsning af Børneringen kan kun foretages på et repræsentantskabsmøde, hvor 3/4 af repræsentanterne er til stede, og mindst 3/4 stemmer for beslutningen.

Er på dette møde ikke det fornødne antal repræsentanter til stede, indkaldes til nyt møde, hvor sagen da kan afgøres, når 9/10 af de mødte stemmer for beslutningen.

I tilfælde af Børneringens ophør, træffer repræsentantskabet bestemmelse om egenkapitalens anvendelse til tilsvarende formål som anført i §1.

Børneringen
Høffdingsvej 36, 5.sal, 2500 Valby € Tlf. 38 16 23 06 € CVR 53 04 00 12 € EAN 579 000 134 4283 € borneringen@borneringen.dk
Telefontid
Mandag - torsdag: 9.00 - 15.00 € Fredag: 9.00 - 14.00 € Telefonerne er dagligt lukket mellem kl. 12.00 - 12.30