Børneringens ydelser i hovedtræk:
Løn:
Beregning og udbetaling af løn samt indberetning til myndigheder, udfærdigelse af lønoversigter til brug for institutionerne samt rådgivning indenfor alle løn- og ansættelsesmæssige forhold.

Budget og regnskab.
Afstemning af institutionernes kasse, bank og giro samt udfærdigelse af saldobalancer. Rådgivning indenfor alle økonomiske områder. Desuden udarbejdes budgetoplæg og forventet årsforbrug ved årets start.

Efter- og videreuddannelse af ledelse og personale
.
Afholdelse af temadage, kurser og studieture for både ledelse og personale. Børneringen tilbyder bl.a. intro-møder for nye ledelsesteam, årlige ledelsesteamsamtaler, månedlige ledermøder, hvor der lægges vægt på en fælles vidensdeling m.v.

Personale.
Der ydes rådgivning til institutionerne om emner indenfor personaleforhold. Der afholdes temamøder for ledelse og bestyrelse om personalemæssige spørgsmål, overenskomststof o. lign. Der udarbejdes standarder og skemaer indenfor ansættelser, afskedigelser og fagretslige problemer til institutionernes eget brug.

Bestyrelser.
Bestyrelsen rådgives i alle spørgsmål vedrørende bestyrelsesarbejdet i institutionerne. Der afholdes bestyrelseskurser samt temadage over aktuelle emner.

Institutionens samarbejde med kommune, udlejer, leverandører m.v.
Institutionen ydes bistand i sager mellem institutionen og kommuner, leverandør m.v.

Nye tendenser og ny lovgivning.
Børneringen udarbejder fælles høringssvar, fælles henvendelser til kommuner m.v., ligesom der lægges vægt på hurtigt at indsamle og videreformidle nye initiativer på børne- og ungeområdet til institutionerne.

Feriekolonien Ebbeløkke.
Børneringen ejer en dejligt beliggende feriekoloni i Lumsås i Nordsjælland, som udlejes primært til de tilknyttede institutioner, men også til andre institutioner.

Psykologordning.
Børneringen har ansat to psykologer, som bistår med rådgivning, observation og supervision af både børn, forældre og personale i institutionerne. Samarbejdet aftales mellem institution og psykolog.

Personalejuridisk rådgivning.
Børneringen tilbyder juridisk bistand i alle sager om personalejura, dvs. alle sager, der handler om medarbejderes ansættelsesforhold. Vi er også behjælpelig med afklaring af forpligtelser i medfør af arbejdspladsens love og overenskomster og er forhandlingspart ved overenskomstforhandlinger for et antal medlemmer af Børneringen.