top

Om Børneringen

Børneringen er en sammenslutning af selvejende, private daginstitutioner og klubber for børn og unge.

Historie

Stiftet af Ingeborg Christiansen den 28. februar 1941.

Vi elsker det vi laver!

Børneringen er paraply for selvejende institutioner med driftsoverenskomst og selvejende institutioner
godkendt til privat drift – populært kaldet ”selvejende” og ”private” institutioner.


Børneringen er paraply for selvejende institutioner med driftsoverenskomst og selvejende institutioner godkendt til privat drift – populært kaldet ”selvejende”, ”private” institutioner og klubber. 

Børneringen blev stiftet i 1941 af Ingeborg Christiansen med Hendes Majestæt Dronning Ingrid som protektor. I dag er Hendes Majestæt Dronning Margrethe II protektor for Børneringen.

Udgangspunktet er et medlemsdemokratisk værdigrundlag og med afsæt i nogle klare visioner for udvikling og varetagelsen af nogle gode pædagogiske tilbud til børn og unge. Børneringen lægger vægt på et godt lokalt kendskab og nærhed til gavn for institutionerne. 

Vi arbejder med løn, bogholderi og rådgivning for at give en god service til alle vores institutioner og for at sikre dem de bedste rammebetingelser. Det giver god plads til deres kerneopgave – at give børn og unge en god, udviklende og tryg hverdag.

Forperson for Børneringen

Mangfoldighed er en styrke, og jeg ser Selveje som en vigtig eksponent for netop det. Et stærkt fællesskab med nærværende medlemsdemokrati, skal bære Børneringen fremad – det vil jeg arbejde for.

Jan Engholt Sørensen, bestyrelsesforperson

Børneringens Repræsentantskab

Børneringens øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af bestyrelsesforperson og leder fra hver af de tilsluttede institutioner, æresmedlemmer samt den siddende hovedbestyrelse.


Derudover er souschefer/afdelingsledere og bestyrelsesnæstforpersoner i institutionerne inviteret til at deltage i det årlige repræsentantskabsmøde uden stemmeret, medmindre leder/bestyrelsesforperson i tilfælde af eget forfald bemyndiger disse til at afgive stemme på deres vegne. Dette oplyses til Børneringen ved tilmelding og der medbringes fuldmagt.

Repræsentantskabet mødes en gang årligt, og på mødet behandles forpersonens beretning, regnskab, budgetforslag og indkomne forslag. Desuden vælger repræsentantskabet Børneringens hovedbestyrelse. 


Vi er lige her...

Og vi har både tid og lyst til at høre om jeres behov og ønsker samt besvare jeres spørgsmål.

Børneringens værdier

Børneringen blev stiftet tilbage i 1941. Det var en periode, hvor forholdene for børn og ikke mindst mulighederne for børnepasning var anderledes end vi kender dem i dag. Alligevel afspejles de grundlæggende værdier stadig i det arbejde Børneringen udfører i dag.

Værdierne afspejles i den måde vi arbejder på, og er en ledetråd for den måde vi ønsker, at andre skal se vores virksomhed.

Den selvejende tanke – fleksibilitet og lokal tilpasning

Den selvejende tanke betyder, at vores institutioner har en udstrakt grad af handlefrihed og en høj grad af indflydelse på de vilkår som institutionerne tilbyder de indmeldte børn. Selveje betyder i den sammenhæng en god fleksibilitet og lokal tilpasning til de børn og de forhold der omgiver institutionen.

Frihed – det frivillige samarbejde

For Børneringen er det vigtigt at understøtte den frihed som selveje betyder, fordi det medvirker til at give de bedste rammer for institutionernes tilbud til børn og unge. Vi sætter, med vores service til institutionerne, fokus på det forhold at de er selvejende og uafhængige.

Pædagogisk udvikling og gode tilbud til børn og unge

Igennem samarbejdet tilbydes institutionerne mulighed for både opkvalificering, innovation og en interesse for den pædagogiske udvikling. Det stiller store krav til høj faglighed og saglighed. Gennem samarbejdet frigøres ressourcer, der kan anvendes til kerneområdet – gode opvækstvilkår for børn og unge.


Demokrati

For Børneringen er demokrati et nøglebegreb. Da Børneringen blev stiftet i 1941 var det netop med udgangspunkt i ønsket om, at arbejde aktivt for en demokratisk kultur og som protest mod undertrykkelse. Demokrati som en vigtig værdi, afspejles både i organisationens form og institutionernes indflydelse. Børneringen er en paraply hvor institutionerne igennem deres medlemskab har et demokratisk medejerskab.

Det er vores værdi, at den service vi leverer giver institutionerne giver frihed og tryghed igennem medinddragelse, åbenhed og overskuelighed.

Børneringens Logo

En blå cirkel, en rød cirkel, en glad mund, en trut mund,
et ansigt med hår og et ansigt uden hår. Otte små hoveder knyttet tæt sammen i en ring.


Det er Børneringens logo, som signalerer mangfoldighed, fællesskab og et visuelt billede af en organisation, der har med børn at gøre. 

Vores logo optræder første gang i Børneringens årbog 1965/66 og er formgivet af designeren Erik Ellegaard Frederiksen (1924-97). E. E. Frederiksen var en kendt grafiker, bl.a. med erfaring fra Penguin Books forlag. Han havde specialiseret sig i industrielt design og i 1954 var han initiativtager til at etablere Sammenslutningen af Industrielle Grafikere. E. E. Frederiksen var en pioner indenfor dansk design og var i perioden med til at skabe udvikling og innovation indenfor dansk design.

Der har derfor utvivlsomt også været fokus på detaljerne og for formidlingen af Børneringens centrale værdier og formål. Udover Børneringens logo var E. E. Frederiksen i 1979 også manden bag re-designet af det kendte logo “Irmapigen”. Fra 1951 – 1979 var E. E. Frederiksen lærer på Den Grafiske Højskole (nu Danmarks Medie- og Journalisthøjskole). Han var med udgivelsen af en række bøger også foregangsmand i Danmark for at fremme viden og forståelse for betydningen af begrebet design. E. E. Frederiksen blev præmieret og tildelt Levinson-Prisen 1977, Dansk Numismatisk Forenings Æresmedalje 1985, Forening for Boghaandværks Ærespris 1988, Dansk Designråds Årspris 1988 og i 1994 Thorvald Bindesbøll Medaljen.


Hvad siger vores medlemmer?